Utilitzem cookies i altres tecnologies pròpies i de tercers per a fer funcionar de manera correcta i segura la nostra pàgina web. També les utilitzem per a analitzar la navegació dels usuaris i poder ajustar la publicitat als seus gustos i preferències. Política de cookies
Configurar Rebutjar tot Acceptar tot
informació
Avís legal

Condicions generals d'accés i ús del portal Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció:

1. El Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció
2. Condicions d'accés i ús del portal
3. Contingut del portal
4. Condicions particulars dels serveis del portal
5. Manifestacions i garanties de caràcter general
6. Limitació de responsabilitat de caràcter general
7. Vincles o enllaços hipertextuals amb el portal
8. Drets de propietat intel·lectual i industrial
9. Força major
10. Suspensió de l'accés al portal i dels serveis
11. Terminació
12. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
13. Llei aplicable al contracte i jurisdicció

1. EL PORTAL SALÓ INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA I DE LA MANUTENCIÓ

1.1 A través del Portal Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció (d'ara endavant, "el Portal") de la societat Consorci ZF Internacional, S.A.U., (d'ara endavant "la Societat"), accessible a través de l'adreça URL www.silbcn.com es facilita als visitants i usuaris del mateix, residents en l'Estat espanyol (d'ara endavant, els "Usuaris"), l'accés a una àmplia gamma de productes, serveis i continguts relacionats amb el subministrament i consum d'energia, telecomunicacions, internet, serveis financers i d'assegurances, assistència sanitària i en carretera, i d'equipament i assistència en la llar (d'ara endavant, "els Serveis").
1.2 Les dades identificatives del responsable del Portal són els que figuren a continuació:
Consorci ZF Internacional, S.A.U.
Av. Parc Logístic, 2-10, 3a planta. Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona
NIF ES A-61290292
sil@el-consorci.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 36701, foli 0187, Full B163964, inscripció 36.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I US DEL PORTAL

2.1 L'accés al Portal comporta la prèvia lectura i acceptació pels Usuaris de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús (d'ara endavant, "les Condicions Generals"). Mitjançant l'accés i utilització del Portal s'entendrà que l'Usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, al contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals en la seva versió publicada al Portal al moment de l'accés. Si l'Usuari no estigués d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals, haurà d'abstenir-se d'accedir al Portal i d'operar a través del mateix. El Portal es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals advertint d'això als Usuaris mitjançant els corresponents avisos al Portal, a fi que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.
2.2 L'accés al Portal a través de l'adreça URL indicada a l'Apartat 1.1 anterior, té caràcter gratuït per als Usuaris i la seva visualització no requereix de prèvia subscripció o identificació alguna. No obstant això, la contractació i/o ús de determinats Serveis pot requerir la identificació de l'Usuari al Portal i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que venen a desenvolupar, complementar i/o eventualment modificar les presents Condicions Generals (d'ara endavant, "les Condicions Particulars"). Els Usuaris hauran de llegir així mateix amb la màxima atenció el contingut de les corresponents Condicions Particulars o altres avisos legals que apareixen al Portal.
2.3 Com a Usuari, Vostè declara ser major d'edat i/o disposar de la capacitat jurídica i d'obrar suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals (i, si escau, per les Condicions Particulars que regulin l'ús d'un determinat Servei) i per utilitzar i, si escau, contractar els Serveis que s'ofereixen al Portal. L'Usuari accepta, de forma expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l'accés i la utilització del Portal, dels seus Serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

3. CONTINGUT DEL PORTAL

3.1 L'Usuari del Portal assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-ho, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualsevol altres dades i informacions contingudes al Portal apareixen en el mateix, única i exclusivament, a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'Usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
3.2 La SOCIETAT es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de forma unilateral, a qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del Portal, així com el contingut i extensió dels Serveis prestats a través del Portal i de les condicions d'accés als mateixos. De la mateixa manera, la SOCIETAT es reserva la facultat d'incorporar nous Serveis i continguts al Portal, així com el dret d'eliminar, limitar, suspendre o impedir l'accés als Serveis prestats a través del Portal, ja sigui de manera temporal o definitiva, quan concorrin els motius previstos en aquestes Condicions Generals.
3.3 La SOCIETAT informa a l'Usuari que a través del Portal podrà accedir a productes i serveis oferts pel propi Portal així com a productes i serveis oferts per Consorci ZF Internacional, S.A.U. (d'ara endavant, "SIL") , així com a productes i serveis oferts per altres tercers que a cada moment es trobin disponibles , la contractació dels quals per l'Usuari estarà subjecta als termes i condicions que aquestes entitats disposin a cada moment. La SOCIETAT no assumeix responsabilitat alguna ni dona cap garantia sobre els productes i serveis de les referides Entitats.

4. CONDICIONS PARTICULARS DELS SERVEIS DEL PORTAL

4.1 Els Serveis s'ofereixen als Usuaris, amb caràcter general, de forma gratuïta. No obstant això, alguns Serveis poden establir el pagament d'una contraprestació determinada, circumstància que s'indicarà expressament en les corresponents Condicions Particulars.

5. MANIFESTACIONS I GARANTÍES DE CARÀCTER GENERAL

5.1 La SOCIETAT manifesta i garanteix que el Portal disposa de la tecnologia (software i hardware) necessària, al dia de la data, per permetre l'accés i utilització del mateix. No obstant això, la SOCIETAT no es responsabilitza per l'eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'Usuari, ni per les conseqüències perjudicials que les mateixes puguin produir en els sistemes informàtics de l'Usuari. L'Usuari accepta plenament l'anterior i es compromet, de la seva part, a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i utilitzi els Serveis que s'ofereixen a través del Portal. En particular, encara que no solament, l'Usuari haurà d'observar les recomanacions de seguretat que es mostren al Portal.
5.2 L'Usuari accepta que el Portal ha estat creat i desenvolupat de bona fe per la SOCIETAT amb informació procedent de fonts internes i externes i ho ofereix en el seu estat actual als Usuaris, podent, no obstant això, contenir falsedats, inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. La SOCIETAT, en conseqüència, no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud, actualitat com tampoc l'exhaustivitat dels continguts del Portal. Per això, l'Usuari exonera a la SOCIETAT de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que el Portal pogués produir-li o generar-li durant la seva navegació pel mateix.
5.3 L'Usuari garanteix que qualsevol activitat per ell desenvolupada a través del Portal s'adequarà a la llei, la moral, els bons costums acceptats generalment i a l'ordre públic, i que en cap cas resultarà ofensiva per al bon nom i imatge comercial de la SOCIETAT, de Consorci ZF Internacional, S.A.U. .per a la resta d'Usuaris del Portal o per als tercers proveïdors de serveis. En particular, l'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis de forma correcta i diligent així com abstenir-se d'utilitzar-los amb finalitats o efectes il·lícits o prohibits per les presents Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquests Serveis, els equips informàtics de tercers així com els documents, arxius, i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics o impedir la normal utilització o gaudi dels Serveis per part de tercers.
5.4 En particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l'Usuari es compromet a no utilitzar els Serveis amb finalitat de (i) suplantar la identitat d'un tercer; (ii) vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes en la normativa nacional i en els tractats o convenis internacionals i, en particular, a no lesionar l'honor, la intimitat personal, la imatge o la propietat de béns i drets de tercers; (iii) incitar o promoure accions delictives, denigrants, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic; (iv) induir o promoure actuacions o idees discriminatòries per raó de raça, sexe, ideologia, religió o creences; (v) incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, a la moral o a l'ordre públic; (vi) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers; (vii) vulnerar la normativa sobre secret de les comunicacions, normativa de publicitat i/o normativa de competència deslleial; (viii) transmetre a través del Portal amb dol o culpa correu electrònic, programes o dades (inclosos virus i software nociu) que causin o puguin causar danys o perjudicis en qualsevol grau als sistemes informàtics de la SOCIETAT o d'altres Usuaris o de tercers, així com falsificar l'origen del correu electrònic o d'un altre material contingut en un arxiu que es transmeti a través del Portal.

6. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT DE CARÀCTER GENERAL

6.1 LA SOCIETAT no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament del Portal o a la informació, contingut, software, materials, o productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Així mateix, la SOCIETAT queda exonerada de prestar qualsevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre unes altres, les garanties implícites d'idoneïtat per a una fi determinada. La SOCIETAT no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar-se de l'ús d'aquest Portal, inclosos, entre uns altres, els danys directes i indirectes.
6.2 La SOCIETAT no es fa responsable de qualsevol danys o perjudicis directes o indirectes que poguessin derivar-se de la interrupció del Servei per part del Portal així com de la seva continuïtat. Així mateix, la SOCIETAT no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de l'Usuari, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'Usuari registrat en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.
6.3 La SOCIETAT exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat dels productes i serveis oferts i/o comercialitzats per tercers a través del Portal.
6.4 La SOCIETAT no atorga garanties de naturalesa alguna, ni expressa ni implícitament, respecte de la informació que es transmeti, distribueixi, publiqui o emmagatzemi al Portal, ni de la utilització que els Usuaris, els seus empleats o tercers facin de la mateixa.
6.5 En qualsevol cas de responsabilitat exigible a la SOCIETAT, aquesta tan sols respondrà pels danys i perjudicis efectiva i directament causats per ella, sense incloure en cap cas compensació per lucre cessant.
6.6 L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la SOCIETAT pugui sofrir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part de l'Usuari de les Condicions Generals.

7. VÍNCLES O ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS AMB EL PORTAL

7.1 Els Usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, link) al Portal hauran d'assegurar i comprometre's referent a les regles de la SOCIETAT sobre enllaços a la Xarxa.
Aquestes regles consisteixen en (i) no establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents a la home page del Portal; (ii) no establir enllaços que permetin la reproducció total o parcial de les pàgines de la home page del Portal; (iii) no realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums; (iv) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de l'adreça d'URL del Portal, i (v) no establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i en general puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial, o la imatge de la SOCIETAT o dels seus clients.
En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al Portal per part d'altres llocs web no implica que la SOCIETAT mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular de la web en la qual s'estableixi el link ni, tant menys, que la SOCIETAT promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'aquests portals o llocs web.
7.2 Per la seva banda, el Portal pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per la SOCIETAT. La SOCIETAT declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests Portals o llocs web als quals es pugui accedir per enllaços ("links") o cercadors de les pàgines web de la SOCIETAT. La presència d'enllaços ("links") a les pàgines web de la SOCIETAT té finalitat merament informativa. Per tant, la SOCIETAT no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressa ni implícitament respecte a: (i) la comerciabilitat, idoneïtat, qualitat, quantitat, característiques, procedència o origen, comercialització o qualsevol altre aspecte dels productes o serveis que s'ofereixin i comercialitzin a través del Portal; (ii) els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes o serveis que s'ofereixin, comercialitzin, adquireixin, embenen o prestin a través del Portal; (iii) els preus oferts o pactats pels Usuaris amb les entitats oferents; (iv) ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells; (v) ni de la bona fi de les mateixes; (vi) ni sobre els termes i condicions que entre ells pactin en els seus negocis i condicions d'usos, ni de les seves modificacions, compliment i execució, facturació, forma i mitjans de pagaments i resolució; (vii) ni de l'assegurament del lliurament dels productes o prestació dels serveis; (viii) ni de les informacions que entre ells puguin intercanviar-se; (ix) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats requereixin a l'Usuari per captar i dur a terme les operacions; (x) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal que la SOCIETAT transmeti a aquestes entitats amb l'únic i exclusiva fi de complir amb la relació de negoci iniciada o creada, conforme a l'indicat en l'Avís obrant al peu del formulari de registre d'Usuari (xi) ni de la publicitat que puguin fer ús els Usuaris, ni de l'ús que els Usuaris puguin realitzar dels signes distintius d'un tercer o dels seus propis.

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

8.1 Tots els continguts del Portal (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges i fotografies, patents, models d'utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat de la SOCIETAT, o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del Portal és propietat exclusiva de la SOCIETAT i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
8.2 Tot el software utilitzat en el disseny de les pantalles, navegació i ús i desenvolupament del Portal és propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors de software i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
8.3 Les marques, rètols, signes distintius o logos de la SOCIETAT que apareixen al Portal són titularitat de la SOCIETAT i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, Serveis i companyies que apareguin en aquest document o al Portal poden ser marques o altres signes distintius registrats dels seus respectius i legítims propietaris.
8.4 Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat de la SOCIETAT, o dels seus proveïdors de continguts, no podent ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part dels titulars d'aquests continguts.
8.5 La posada a la disposició dels Usuaris per al seu ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de la SOCIETAT o dels seus proveïdors que figuren al Portal no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d'un dret d'explotació en favor de l'Usuari, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima i d'acord amb la naturalesa del Portal.
8.6 Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del Portal, dels Serveis i, en general, de tots els drets esmentats en els epígrafs precedents que es realitzi sense l'autorització de la SOCIETAT, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial les quals, de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel·lectual de la SOCIETAT, sancionats per la legislació vigent.

9. FORÇA MAJOR

A l'efecte de les presents Condicions Generals s'entendrà per força major, a titulo enunciatiu però no limitatiu, (i) tot succés no culpós impossible de preveure o que previst o previsible, fos inevitable; (ii) les fallades en l'accés a les diferents pàgines web; (iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica; (iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del Portal (virus) que afectin a la qualitat dels Serveis i no siguin imputables ni a la SOCIETAT ni a l'Usuari; (v) les fallades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o posada en disposició a tercers de les bases de dades i altres continguts del Portal i, (vi) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés al Portal o als Serveis per part de dites terceres.

10. SUSPENSIÓ DE L’ACCÈS AL PORTAL I DELS SERVEIS

10.1 La SOCIETAT s'esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada del Portal. No obstant això, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment seran lliurement triades i realitzades per la SOCIETAT a qualsevol moment, siguin quins fossin els procediments i mitjos empleats per dur-les a terme. La SOCIETAT procurarà, sempre que això sigui raonablement possible, avisar als Usuaris mitjançant un anunci al Portal de la realització d'una operació de manteniment o una altra activitat que pogués afectar al Portal.
10.2 La SOCIETAT es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o Serveis tècnics utilitzats per a l'accés o utilització del Portal.
10.3 La SOCIETAT podrà suspendre de forma temporal o definitiva els Serveis, sense que això generi cap tipus d'indemnització a favor de l'Usuari, quan concorri qualsevol de les següents circumstàncies: (i) quan sigui necessari per realitzar labors de manteniment, (ii) quan sigui necessari per preservar la integritat o la seguretat dels Serveis que es presten, dels equips, els sistemes o de les xarxes de la SOCIETAT o de tercers, sempre que afectin o puguin afectar als serveis de la SOCIETAT, (iii) quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin a la prestació dels Serveis de la SOCIETAT; (iv) quan existeixi una causa de força major, la SOCIETAT procurarà mantenir informat a l'Usuari de la suspensió i de les seves causes, sempre que sigui possible.

11. TERMINACIÓ

11.1 Qualsevol de les parts pot donar per resolt aquestes Condicions Generals en el supòsit de: (i) incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals sempre que aquest incompliment no sigui esmenat en un termini de trenta (30) dies explicat des de la notificació escrita, tret que per la seva gravetat, no fossin esmenables; (ii) que l'altra part estigui culpable en una situació d'insolvència o estigui subjecta a procediments voluntaris o involuntaris de fallida o suspensió de pagaments, o si a aquesta part li és designat un administrador judicial, dipositari o càrrec similar, o si fa una cessió a favor dels seus creditors, o si adopta qualsevol decisió conduent a la seva dissolució o liquidació.
11.2 Condicions Generals d'ús sense necessitat de preavís algun a l'Usuari quan: (i) tingui coneixement de la realització per part de l'Usuari d'alguna activitat il·lícita a través dels Serveis; (ii) l'Usuari hagi incomplit alguna de les seves obligacions essencials, segons aquestes Condicions Generals, i especialment en cas d'ús indegut del codi d'accés; i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del Portal, tot això sense perjudici de l'exercici de quantes accions legals li corresponguin en defensa dels seus interessos.

12. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol Clàusula de les presents Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint, en tot la resta, la resta de Condicions Generals i tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, tret que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

13. LLEI APLICABLE Al CONTRACTE I JURISDICCIÓ

13.1 Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.
13.2 Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari a Espanya.
La SOCIEDAD està a disposició de tots els Usuaris per a millorar els continguts i Setveis del Portal. Si té algun suggeriment o proposta, no dubti a contactar amb el Centre d'Atenció al Client de la SOCIETAT a través de l'adreça de correu electrònic sil@el-consorci.com o per, telèfon al número 932638150.
Consorci ZF Internacional, S.A.U., 2015 sil@el-consorci.com
Dom. Social Av. Parc Logístic, 2-10, 3a planta. Pol. Ind. Zona Franca, 08040 Barcelona. C.I.F. ES A-61290292
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 36701, foli 0187, Full B163964, inscripció 36.

SIL BARCELONA
Consorci ZF Internacional SAU
Tel.: +34 93 263 81 50
Email.: sil@zfbarcelona.es
 
El SIL BARCELONA està organitzat per:
El Consorci
www.silbcn.com © SIL, tots els drets reservats.
Portal de transparència | Perfil del contractant
Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Canal ètic